MS

האם תולעים יכולות לשמש לטיפול בטרשת נפוצה?

החוקרים מצאו כי לטיפול עם תולעים מסוג Trichuris suis יש השפעה מיטיבה צנועה על תוצאי MRI ותוצאים קליניים בחולי טרשת נפוצה התקפית-הפוגתית

היפותזת ההיגיינה מציעה כי החלפה חיידקית יכולה להיות טיפולית במחלות אלרגיות ומחלות אוטו-אימוניות. עם זאת, התוצאות של טיפול עם הלמינטים (Helminth), ובכלל זה בטרשת נפוצה, אינן ברורות. מטרת מחקר זה הייתה להעריך בטיחות ופעילות מוחית ב-MRI בחולים עם טרשת נפוצה התקפית-הפוגתית (RRMS) במהלך מתן פומי של התולעת Trichuris suisי(TSO).

במחקר הוכללו 16 חולי RRMS שטרם קיבלו טיפול משנה מהלך מחלה. המחקר בוצע בצורה פרוספקטיבית מבוקרת ובוצעה השוואת תוצאים בין תחילת המחקר לסוף טיפול. סריקות MRI בוצעו במהלך חמישה חודשי מעקב, עשרה חודשי טיפול וארבעה חודשי מעקב לאחר טיפול.

החוקרים לא מצאו תסמינים או תופעות לוואי קשות במהלך הטיפול. עבור עוקבה זו, נצפתה הפחתה של 35% בלזיות פעילות כאשר MRI מעקב הושווה ל-MRI בעת הטיפול (p=0.08) ו-12 מתוך 16 המשתתפים השתפרו קלינית במהלך הטיפול עם TSO. כמו כן, נצפתה עלייה בתאי T רגולטורים במהלך הטיפול.

מסקנת החוקרים היא כי TSO הינו בטוח בחולי RRMS. ייתכן והטיפול מביא לשיפור בתוצאי MRI ולבקרה מיטיבה על מערכת החיסון. עם זאת, היקף השפעה זו הינו צנוע ונצפתה וריאביליות גדולה בין החולים.

מקור: 

Fleming, J. et al.  (2017) Multiple Sclerosis Journal. Online Publication

נושאים קשורים:  MS,  טרשת נפוצה,  MRI,  תולעים,  הלמינטים,  RRMS,  Trichuris suis,  מחקרים
תגובות