קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: כפר סבא

שירותי בריאות כללית ההנהלה הראשית - חטיבת בתי חולים מכריזה על הקונקורס לניהול המחלקה הבאה:

מס'        מחלקה/מכון                           בית חולים
822    המחלקה לכירורגית ילדים                מאיר

מועמדות לקונקורס הנ"ל יש להגיש עד למועד סגירתו ביום 22.04.2021
*נבקש להודיע כי המועד האחרון להגשת מועמדות בקונקורס שבנדון ("הקונקורס") נדחה ליום 22.4.2021.
כמו כן, נבקש לתקן ולהודיע כי מי שבמועד הגשת המועמדות מועסק בבי"ח בחו"ל אינו חייב לצרף עותק מההודעה למנהל ביה"ח שבו הוא מועסק. אין שינוי ביתר התנאים שפורסמו ביחס לקונקורס.
*המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד.

המסמכים הדרושים:
1. מכתב בקשה
2. קורות חיים
3. פירוט ניסיון מקצועי ורשימת פרסומים
4. תצלום רישיון ישראלי תקף לעסוק ברפואה ותצלום תעודת מומחה תקפה.
5. עותק מהודעה למנהל ביה"ח בו מועסק המועמד.
6. תמונת פספורט.
7. המלצות עדכניות - אותן יש לשלוח על ידי הגורם הממליץ במישרין (ולא באמצעות המועמד הנוגע בדבר) לח"מ לכתובת המייל:lishkabh@clalit.org.il

*נכון לתאריך האחרון להגשת מועמדות, על המועמד להיות מומחה בתחום הקונקורס, בעל ותק של 48(ארבעים ושמונה) חודשים לפחות.
על המועמד להמציא את המסמכים הנ"ל (למעט ההמלצות) לכתובת המייל:talel4@clalit.org.il